Články

Volební program Tábora 2020 v roce 2014

„TÁBOR – MĚSTO S TVÁŘÍ“

Do těchto voleb jdeme v nové pozici. Čtyři roky jsme měli v osobě Ing. Jiřího Fišera starostu města. Nesli jsme v koalici s ČSSD a TOP 09 zásadní odpovědnost za dění ve městě a nyní si k vám, občanům města Tábora, jdeme pro vysvědčení. Volby jsou svátek demokracie a ve vašich rukou je další směřování města a také to, zda se na něm má naše hnutí i nadále podílet. Nezříkáme se odpovědnosti za svoje kroky, prosadili jsme mnoho z našich předsevzetí, ale také jsme dělali kompromisy či ústupky. Řadu problémů jsme zdědili, ale staly se problémy našimi, resp. koaličními. A je potřeba také poctivě říci, že úspěchy jsou ve většině spojené s fungující koalicí, s týmovou prací.

1. Průhlednost a otevřenost samosprávy

Stále platnou tezí je, že občan je zákazník a má právo na kvalitní služby ze strany radnice. Bez ponižování a leštění klik.

 

PODAŘILO SE:

 • Otevřeně diskutovat s občany, pořádat setkání „Na kus řeči se starostou“, komunikovat na sociálních sítích.
 • Zprůhlednit výběrová řízení, jít cestou elektronických aukcí – vše je k veřejné kontrole na webu města.
 • Vytvořit dobrou atmosféru uvnitř radnice s příznivým dopadem jejího vnímání navenek. Pořádat dny otevřených dveří, zlepšit informační systém i přístup pro handicapované, „zlidštit“ tvář úřadu.
 • Vytvořit novou podobu radničních novin a nový web města.

 

CHCEME:

 • Pokračovat v komunikaci s obyvateli města formou diskuzních fór, internetu i osobních setkání.
 • Nevyhýbat se konfliktním tématům.
 • Podporovat spolkový život ve městě, spolupracovat s neziskovým sektorem.
 • Udržet grantovou politiku, která vede k úspoře finančních prostředků města a znamená bohatší kulturně – společenský i sportovní život ve městě.

 

2. Rozvoj města, investičně–stavební strategie

Toto téma je vždy vlajkovou lodí každé politické reprezentace. Nezapomínejme však, že jde o strategii mnohdy přesahující jednotlivá volební období. Měla by zde platit rozvaha, předvídavost a otevřená komunikace při rozhodování.

 

PODAŘILO SE:

 • Dotáhnout do konce akci Obnovy nádrže Jordán v řádném termínu a v projektovaném finančním rámci.
 • V osmi etapách provést Revitalizaci Pražského sídliště.
 • Obnovit prostor proti hotelu Palcát na náměstí Fr. Křižíka, včetně instalace veřejných toalet.
 • Realizovat protipovodňová opatření na pravém břehu Lužnice s 90 % dotační podporou.
 • Získat strategické pozemky do majetku města, s možností následného využití pro rozšíření parkování a stavbu domu sociálních služeb – prostory u nemocnice a v oblasti nádraží ČD.
 • Realizovat základní skelet cyklistických tras dle jeho generelu.
 • Schválit nový strategický plán, nezbytný dokument pro úspěšné čerpání dotací.
 • Schválit nový územní plán města.
 • Zadat projektovou přípravu staveb, u nichž je reálná šance na vícezdrojové financování.
 • Uspořádat architektonické soutěže pro významné stavby.
 • Zakomponovat úsporné LED technologie do veřejného osvětlení města.

 

CHCEME:

 • Dořešit podobu Budějovické ulice na základě zadání bezpečnostního auditu.
 • Vybudovat parkovací dům na Parkánech, čímž na tomto místě minimálně zdvojnásobíme současnou parkovací kapacitu. Významný uživatelský podíl by měli mít zajištěni rezidenti z dané oblasti.
 • Dořešit protipovodňová opatření na levém břehu Lužnice, od čelkovického mostu k Lázním.
 • Držet se pravidla, že evropské prostředky tu jsou pro nás, nikoliv my pro ně.
 • Podpořit výstavbu a provoz nové rozhledny Hýlačka realizací záchytného parkoviště.
 • Realizovat bikrosovou trať u zimního stadionu a v prostoru městských lesů na Horkách.
 • Investovat i nadále do moderních osvětlovacích technologií LED.

 

3. Finance a majetek města

Město musí ve své finanční strategii hospodařit obezřetně a využívat transparentní veřejné soutěže. Je třeba investovat vyváženě do strategického majetku, který nezatěžuje rozpočet zbytečnými provozními náklady. Chceme zdravé finance, neprojídat peníze na úkor budoucnosti a nenavyšovat zadlužení.

 

PODAŘILO SE:

 • Při zachování objemu investic do oprav a kapitálových výdajů města se dluh od roku 2010 snížil z 215 mil. Kč na 161 mil. Kč.
 • Všechny schválené rozpočty města skončily buď vyrovnanou bilancí nebo mírným přebytkem.
 • Vymáhat penalizace za nedodržování termínů staveb nebo plnění zakázek.
 • Narovnat vztahy ve věci vlastnictví a provozování Střelnice.
 • Narovnat nájemní vztah ve věci provozování odpočinkové zóny Komora.
 • Aktivně vymáhat dluhy z nebytových i bytových prostor.

 

CHCEME:

 • Zachovat trend zdravých financí, mít vyrovnaný rozpočet.
 • Intenzivně vymáhat dluhy v městských bytech. Novelizovat pravidla, důsledně je dodržovat.
 • Prosadit pevná a transparentní pravidla pro finanční podporu hokeje a fotbalu. Fixovat ji tak, aby rozdělování peněz nebylo závislé na proměnné politické hře, lobbingu či aktuální společenské poptávce.
 • Uvážlivé investovat do nového majetku z hlediska budoucích provozních výdajů.
 • Nepodlehnout populistickému tlaku a rozvojové městské peníze neprojídat ve spotřebě.
 • I nadále otevřeně a transparentně postupovat při prodeji nemovitostí v majetku města.

 

4. Doprava

Je klíčovým tématem města a bude v těchto volbách všemi skloňována. Tábor je dopravně limitován Jordánem a Lužnicí. Nikdy nebude možné beze zbytku vyhovět všem motoristům, chodcům a cyklistům najednou. Vždy se bude jednat o hledání kompromisu. Tranzitní doprava musí ven z města a tu vnitroměstskou čeká hledání alternativ v hromadné dopravě či cyklodopravě, a to v rozumné a realistické míře. V rámci parkování nechceme budovat parkoviště na úkor zeleně, ale důsledně budeme využívat stávajících kapacit a v odůvodněných případech půjdeme cestou parkovacích domů.

 

PODAŘILO SE:

 • Rekonstruovat Křižíkovo náměstí včetně prostoru nad bývalými WC proti Palcátu.

(Rozšíření pobytové zóny a komfort pro chodce přinesly spolu s uzávěrou Lužnické ulice extrémní zatížení křižovatky, kolapsy ve špičkách,  a tím logicky i vlnu veřejných emocí. Zrod tohoto projektového řešení je datován ještě před nástupem současné koalice, na to se často zapomíná. Hlásíme se však ke spoluodpovědnosti za současný stav a hledáme rozumné úpravy, které povedou k jeho zlepšení.)

 • Rekonstruovat Školní náměstí na Parkánech.
  • Realizovat kapacitní parkoviště pod Havanskou ulicí na sídlišti Nad Lužnicí.
  • Zvýšit počet parkovacích míst ve městě – oblast kolem nádraží a na sídlišti Nad Lužnicí.
  • Rozšířit počet osvětlených přechodů pro chodce.
  • Zkvalitnit povrch spojnice mezi sídlištěm Nad Lužnicí a Brusírnou.

 

CHCEME:

 • Především reagovat na současný stav v centru města takto:

a.) Je připraven projekt úprav na Křižíkově náměstí, které umožní lepší řazení do odbočovacích pruhů od Budějovické ulice a od Parkán. Přistoupíme k realizaci na jaře roku 2015 po projednání s orgány dopravy, Policie ČR a poskytovatelem dotace.

b.) Bezprostředně po dokončení protipovodňových úprav v Lužnické ulici a po rekonstrukci náměstí T.G.M. je nutné obnovit běžný režim dopravy v centru města.

c.) Projednáme a posoudíme ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT optimalizaci systému řízení světelné signalizace na Křižíkově náměstí.

 • Usilovat o přípravu základních priorit, které by měly být krajskou investicí:  Přivaděč  Tesco – Slapy s přemostěním Lužnice (jižní obchvat města) a dále severovýchodní propojení ulic Chýnovská – Vožická až na „kruháč“ na silnici I/19 od Písku – s připojením na dálnici D3. To je cesta, jak ulevit centru, ale i Čekanicím a Měšicím.
 • · I nadále trvat na nezpoplatnění úseku D3 mezi přípojkami silnice I/19 od Zárybničné Lhoty, resp. Chýnova.
 • Hledat a realizovat nové parkovací prostory na sídlišti Nad Lužnicí, zejména v jeho spodní části. Případně rozšířit parkovací plochy parkovacího domu a vytvořit větší kapacitu v rámci rekonstrukce prostoru sídliště v oblasti ulic Moskevská a Hromádkova. Rovněž je nutné se zabývat situací v oblasti Husinecké ulice na Ústeckém předměstí.
 • Vypořádat s Jihočeským krajem převod dopravního skeletu uvnitř a vně města. Tedy narovnat současný stav, kdy část silnic uvnitř města vlastní Jihočeský kraj, což mnohdy komplikuje různá rozhodnutí při údržbě či opravě.
 • Propojit silnici III/01912 (Kpt. Jaroše) na I/19 za Otavanem dle územního plánu města.
 • Realizovat II. etapu přístupu ke klášteru Klokoty, včetně obratiště autobusů MHD.
 • Pokračovat v osvětlování vybraných přechodů pro chodce.
 • Pokračovat v budování cyklostras, s prioritou alternativních cest do zaměstnání.
 • Pokračovat v obnově chodníků a rekonstrukcí autobusových zastávek.

 

5. Životní prostředí, zeleň, veřejný prostor

Vše, co je v prostoru kolem nás, určuje kvalitu života. Klade se na něj stále větší důraz, ale každý máme jiné priority, Základ, na kterém bychom měli pracovat, je dodržování pravidel, otevřený přístup k informacím a vzájemná solidarita a ohleduplnost. Nechceme se prosazovat radikálními ekoaktivistickými kroky. Chceme rozumně, v souladu s názory občanů vylepšovat životní prostředí a společně sdílený prostor.

 

PODAŘILO SE:

 • Dokončit revitalizaci Tismenického údolí způsobem blízkým přírodě, nabídnout jej k relaxaci a odpočinku obyvatelům města.
 • Vybudovat spodní výpust a odstranit sediment z nádrže Jordán v předepsaném finančním rámci a daném termínu, spolu se statickým zajištěním hlavní hráze.
 • Instalovat nové podzemní kontejnery v exponovaných místech města.
 • Podpořit nakládání s odpady řádným provozem separačních dvorů, dotacemi na kompostéry, odběrem elektroodpadu, textilu. A to vše jen s minimálním navýšením ceny za svoz.
 • Provést intenzifikaci Areálové čistírny odpadních vod.
 • Rozšířit počet stromů v prostoru Křižíkova náměstí a nám. T.G.M. náhradou za dožilou zeleň.
 • Revitalizovat zeleň i stavební prvky Holečkových sadů.

 

CHCEME:

 • Realizovat protipovodňová opatření na levém břehu Lužnice od čelkovického mostu k Lázním.
 • Dokončit odpočinkovou zónu Jordán, vybrané zóny v příměstských částech, provést revitalizaci údolí pod rybníkem Komora na sídlišti Nad Lužnicí.
 • Sledovat kvalitativní ukazatele toků v povodí nádrže Jordán, podporovat jejich zlepšení formou meziobecní spolupráce.
 • Stanovit postup města v nakládání s komunálním odpadem výhledově po roce 2023 v rámci Jihočeského kraje, kdy bude již nepřípustné skládkování.
 • Účinně trestat původce vzniku černých skládek.
 • Zpracovat plán na snižování emisí a imisí ve městě a postupně jejich produkci omezit – zejména z dopravy.
 • Zpracovat hlukovou studii města.
 • Věnovat pozornost architektonickému detailu ve stávající zástavbě jak na Starém či Novém městě tak na sídlištích. Lépe ošetřit vzhled městského interiéru, omezit pokleslou komerci a nevkus. Podporovat výtvarná díla ve veřejném prostoru.
 • Podpořit využívání MHD s ohledem na potřeby obyvatel.
 • Alespoň částečně narovnat schodek financování odpadového hospodářství navýšením poplatku. Nepopulární krok, ale z hlediska budoucnosti nutný.
 • Udržovat v řádném stavu městské lesní cesty, parky a prostory hřbitovů, včetně jejich potřebného rozšíření.

 

6. Bydlení

Město má stále ve svém majetku cca 3500 bytů, za poslední čtyři roky jich v souladu s programem „4 pilíře privatizace“ bylo prodáno 875. Město by mělo držet cca 2000 bytů. Výtěžek z nájemného tak zajistí potřebné investice a současně bude mít město stále v rukou nástroj pro vyvážený sociodemografický vývoj v jednotlivých částech města bez nebezpečí vzniku izolovaných sociálně vyloučených ghett.

 

PODAŘILO SE:

 • Zvýšenou aktivitou terénních pracovníků navýšit procento vymožených dlužných částek nájemného z bytového i nebytového fondu
 • Bytes zprůhlednil a zjednodušil svoji cenovou politiku.

 

CHCEME:

 • Více využít současné legislativy k účinnějšímu vymáhání dlužných nájmů.
 • Vyzvat zastupitelstvo k širší debatě o systému prodeje městských bytů. Diskutovat myšlenku prodeje celých domů nájemníkům.
 • Zachovat princip: Co se vyinkasuje na nájemném, zase se do bytového fondu vloží. Stálým tlakem nalézt v Bytesu rezervy ve skladbě tzv. mandátní odměny.
 • Udržet čistý a průhledný systém prodeje i pronájmů městských bytů.
 • Regenerovat veřejná prostranství ve východní části sídliště Nad Lužnicí a revitalizovat vnitrobloky.
 • Revitalizovat veřejné prostory na Kopečku.

 

7. Příměstské části

Náchod, Horky, Hlinice, Stoklasná Lhota, Větrovy, Zárybničná Lhota, Měšice, Záluží, Smyslov, Všechov, Zahrádka – to vše je také Tábor. Jednotlivé zóny s odděleným zastavěným územím mají své specifické problémy, avšak ty nejsou o nic menší, než má „velký Tábor“. Rozhodně si zaslouží stejnou péči a stejnou pozornost.

 

PODAŘILO SE:

 • Průběžně spolupracovat s jednotlivými výbory, podporovat financování provozu.
 • Dokončit realizaci vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě, zahájit zde rekonstrukci veřejných ploch a sanaci škod po povodních.
 • Realizovat stezku z Měšic ke Knížecímu rybníku a další etapu sportovního areálu v Měšicích.
 • Upravit křižovatku a zastávku MHD Pintovka na Horkách.
 • Zahájit přípravu parkoviště u hřiště na Větrovech.
 • Zřídit chodník podél silnice I/19 ve Všechově.

 

CHCEME:

 • Ve všech příměstských částech zajistit přípustným dopravním značením vyšší míru bezpečnosti na hlavních dopravních tazích a zajistit potřebnou dopravní obslužnost městské hromadné dopravy.
 • Realizovat chodník podél Jihlavské ulice v Zárybničné Lhotě.
 • Zajistit vhodný prostor pro společenské aktivity v Hlinici a na Větrovech, opravit prostor pro výbor Zahrádky.
 • Propojit Horní Horky a Větrovy bezpečnou smíšenou stezkou až k zastávce autobusů.
 • Zahájit obnovu vodní nádrže na Horkách, řešit bezpečnost v okolí zastávek autobusu  na Krásné vyhlídce.
 • Zhotovit přechod pro chodce na Benešovské ulici v Náchodě.
 • Řešit majetkové vztahy a zahájit první etapu odpočinkové zóny Čekanice.
 • Setrvale hájit ochranu satelitních lokalit, zejména Čekanic a Měšic,  před negativními dopady těžké tranzitní dopravy.
 • Zrealizovat výstavbu hřiště pod rybníkem ve Smyslově.
 • Pokračovat ve výstavbě chodníku na Všechově.
 • Rozšířit parkovací místa na Chýnovské ulici v Měšicích a zahájit zde rekonstrukci Míkovy ulice, ve spolupráci s Jihočeským krajem zrealizovat v Měšicích zastávku Českých drah.
 • Realizovat pěší propojení Čelkovic od Lázní k zastávce MHD Pintovka.

 

8. Sociální politika

Solidarita a pomoc sociálně slabým, kteří se dostali do tíživé situace nikoliv svoji vinou, musí být jednou z priorit města. Je třeba tyto věci vnímat a dokázat podat ruku.  Na druhé straně je však také nutné se umět vypořádat s tím, kdo tento princip zneužívá. Absolutně důležitý je důstojný život seniorů. Věkové hranice se stále posouvají a nikdo nemá být věkem znevýhodněn, naopak, se seniory buďme v denním kontaktu, čerpejme z jejich zkušeností, velkorysosti, nadhledu a moudrosti.

 

PODAŘILO SE:

 • Prosadit, připravit a zrealizovat architektonickou soutěž na objekt pečovatelské služby a domova

pro seniory před nemocnicí.

 • Posílit sociální služby o poradenské činnosti.
 • Podporovat Asociaci poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, zvyšovat informovanost obyvatel o těchto službách, získávat zpětné vazby.
 • Spolupracovat s neziskovými subjekty v oblasti sociálních služeb.
 • Podporovat aktivity seniorů, jejich plnohodnotné začlenění do života ve městě.
 • Podpořit fungování hospicového zařízení na území města.
 • Angažovat terénní pracovníky v sociální oblasti a oblasti práce s bezdomovci.
 • Omezit vyhláškami hazard a konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích.

 

CHCEME:

 • Realizovat objekt Domova pro seniory a centra pečovatelských služeb před nemocnicí.
 • Dále rozvíjet spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti sociálních služeb – využívat práce dobrovolníků.
 • Dotačně podporovat existenci soukromých jeslí na území města a domácí hospicovou službu.
 • Poskytovat sociální služby přímo v bydlišti uživatele – rozšířit nabídku terénní péče.
 • Kontrolovat účelnost dotací, využít potenciálu dobrovolníků, nacházet zdroje financování.
 • Podporovat integraci cizinců na území města (kurzy českého jazyka, multikulturní sbližování apod.).
 • Podporovat aktivity seniorů, jejich plnohodnotné začlenění do života ve městě. Podpořit terénní práci s klienty tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Sledovat jejich vlastní náměty a vycházet jim vstříc.
 • Pokračovat v trendu „město Tábor bez bariér“.
 • Přispívat k integraci dlouhodobě duševně nemocných do života většinové „zdravé“ populace.
 • Přispívat k tomu, aby bezdomovci a osoby propuštěné z výkonu trestu měli šanci integrace do většinové společnosti.  Zároveň respektovat svobodu volby těchto osob sociální služby nevyužívat.
 • Podporovat prvky etnicky rozmanitých kulturních projektů poskytováním aktivních grantů.

 

9. Bezpečnost města

Index kriminality Táborska vykazuje nižší hodnotu než okolní územní obvody našeho kraje. To však nesmí být důvodem k uspokojení a nečinnosti. Naopak. Žijeme ve vysoce urbanizovaném, globalizovaném prostředí s vyšší mírou sociální nerovnosti. Objevují se nové jevy, které generují ohrožení bezpečnosti obyvatel – bezdomovectví, xenofobie či modifikovaná drogová problematika. Základem bezpečného města Tábor nemůže být jen výkon činnosti městské policie, ale také úzká spolupráce s Policií ČR i obyvateli.

 

PODAŘILO SE:

 • Posílit stav strážníků městské policie.
 • Více přiblížit lidem výkon hlídek městské policie v jednotlivých částech města.
 • Přispět k bližšímu lidskému kontaktu obyvatel s městskou policií účastí velitele na setkáních s občany, osvědčily se rovněž dny otevřených dveří policejní služebny.
 • Zefektivnit a zrychlit činnost vytipovaných hlídek strážníků prostřednictvím elektroskútrů.
 • Zmírnit negativní dopady bezdomovectví prostřednictvím přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu ve vybraných částech města.
 • Dosáhnout efektivní spolupráce městské policie s táborskými základními školami.

 

CHCEME:

 • Posílit výkon dohledu městské police na sídlišti Nad Lužnicí a v místech s vyšší koncentrací problémových osob (např. supermarkety či nádraží).
 • Efektivně využívat institut zákazu pobytu v odůvodněných a prokazatelných případech.
 • Trvale zajistit přítomnost strážníků na rizikových přechodech přes komunikace u škol.
 • Vymáhat dodržování pravidel parkování – bez výjimek, bez tolerance „silných vozů“ na zákazech stání.
 • Posílit stav městské policie o další dva strážníky.
 • Využívat moderní komunikační prostředky (chytré telefony, internet) pro efektivní a rychlou komunikaci mezi obyvateli města a dispečinkem městské policie (např. informace o průběhu zimní údržby,  vyvarování se zbytečných odtahů apod.)

10. Cestovní ruch, zahraniční vztahy, Staré město

Všichni od Tábora čekají husitství a je to v pořádku. Nesmí ale zůstat jen u toho, moderní turistický marketing musí být všestranný a pestrý.  Turistu musí nasát atmosféra, hospůdky a kavárny s předzahrádkami, dobrá gastronomie, podvečerní umělecká představení, malé koncerty, nejrůznější muzea a výstavy, možnost projet se na kole, bruslích či lodí. Toho všeho je Tábor schopen, teď jen to prodat…

 

PODAŘILO SE:

 • Mírně navýšit finanční prostředky pro cestovní ruch.
 • Prosadit projekt Táborské turistické karty, včetně internetové prezentace na www.taborskem.cz.
 • Realizovat nový web města se sektorem věnovaným cestovnímu ruchu.
 • Zřídit stránky www.taborskemnakole.cz.
 • Prezentovat Tábor na veletrzích cestovního ruchu a samostatně jej představit i v Praze.
 • Uspořádat v Táboře workshop zástupců cestovních agentur a novinářů zaměřených na cestovní ruch.
 • Uzavřít partnerskou smlouvu se slovenským městem Nové Zámky, nastartovat neformální a srdečné přátelství s těsnými kontakty – zejména škol a sportovních oddílů.
 • Dostát prestiži a významu šestistého výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, úzce spolupracovat na přípravě akcí se spolky, církvemi, Jihočeským krajem i městem Kostnice (to bylo podtrženo oceněním, které udělila táborskému starostovi rada města Kostnice v červnu tohoto roku).

 

CHCEME:

 • Propagovat město na těchto základních pilířích: Tábor – výjimečné město s mnoha unikáty, Tábor – výchozí bod pro vaše výlety, Tábor – vlídné historické město, Tábor – připomínající výročí upálení Mistra Jana Husa a také 600 let od založení města.
 • Výrazně navýšit rozpočtovou kapitolu pro spolufinancování projektů cestovního ruchu a realizaci aktivních grantů.
 • Podpořit vzdělávání v cestovním ruchu –  potenciál zvýšení zaměstnanosti v regionu.
 • Zatraktivnit Staré město lepším orientačním systémem, nabídnout návštěvníkům procházky po stanovených okruzích historických atraktivit.
 • Zviditelnit památky Nového města a architektury 19. a 20. století komentovanými prohlídkami.
 • Podporovat projekt aktivní dovolené pro rodiče s dětmi – cyklostezky, outdoorové aktivity, dětská hřiště.
 • Být aktivní v projektu turistického regionu Toulava.
 • Oživit veřejný prostor uměleckými objekty.
 • Využít nového potenciálu Tismenického údolí ke koncertům, divadelním představením a malým festivalům.
 • Prodloužit adventní trhy po dobu celého víkendu, rozšířit vánoční trhy.
 • Stabilizovat velké akce, které přivádějí turisty do Tábora – literární, hudební, divadelní či gastronomické festivaly – slavnosti piva a vína.
 • Setrvale dbát na marketing města – TV a billboardová kampaň, tištěná i elektronická média.
 • Všestranně se zapojit do řetězce akcí, které připomenou výročí smrti Mistra Jana Husa.

 

11. Podnikání

Pomáhat a nepřekážet – to je základní zásada chování k podnikatelské sféře. Také minimalizace výjimek a rovné prostředí v otevřené soutěži pro všechny. Podnikatelům vždy prospívá dobrá ekonomická kondice a otevřenost radnice, rozvinutý dopravní skelet po okrajích města, podpora zejména technického školství, dostupnost pracovní síly, nízké náklady na zdroje – to vše potřebují. Ne vše může město rychle a bezprostředně ovlivnit, každopádně se o to musí v maximální míře snažit.

 

PODAŘILO SE:

 • Zpracovat transparentní systém zadávání zakázek, včetně tzv. „malých“, pod hranicí zákonných limitů.
 • Vyloučit protekci a klientelismus z tohoto procesu.
 • Zveřejňovat zadávací podmínky, smlouvy a výsledky výběrových řízení na webu města či na tzv. Profilu zadavatele.
 • Dotáhnout přípravu průmyslové zóny Vožická II. do fáze stavebního řízení, jednáním oslovit podnikatelské subjekty.

 

CHCEME:

 • Nadále pravidelně a otevřeně komunikovat s podnikatelskou obcí, nebát se otevřít nepříjemná témata, ale nepodléhat jakémukoliv lobbování.
 • Prosazením parkovacího domu na Parkánech umožnit podnikatelům potřebný prostor pro jejich klienty v přiměřené části kapacity domu.
 • Maximálně omezit negativní dopady stavebních akcí na podnikatele ve městě včasným informováním o vyvolaných omezeních.
 • Vést účinný marketing v prostoru nové průmyslové zóny, investičně podpořit přeložky sítí a realizaci infrastruktury.
 • Pomáhat v prezentaci malého a středního podnikání.

 

12.  Kultura a sport

Pořádání kulturních akcí není ani zdaleka jen výsadou města a jeho úřadu. Malé i velké koncerty, projekce filmů, oživování zašlé slávy míst s tradicí, výstavy, workshopy. To všechno je také práce spolků, sdružení a agentur. A právě i tam musí směřovat podpora města. Stejně tak i sport je nezbytnou součástí veřejného života. Chceme podporu nejen populárních a mediálně známých sportů, ale i těch malých, stojících na okraji zájmu. Musí se otevřít prostor pro masový sport, běžný pohyb v přírodě nebo jen obyčejné hraní si s míčem někde na sídlištním či staroměstském plácku.

 

PODAŘILO SE:

 • Zachovat systém podpůrné grantové strategie i fondů.
 • Udržet ve městě zájem pořadatelů celostátních akcí – např. Kinematograf, Radiodárek, Bohemia Jazz Fest apod.
 • Nahradit výpadek státních financí na provoz knihovny.
 • Zahájit proces rekonstrukce sportoviště v Kvapilově ulici, včetně víceúčelové sportovní haly.
 • Podpořit přesun druholigového fotbalového oddílu do Tábora.
 • Vytáhnout z problémů táborský hokej.
 • Vytvořit pro veřejnost venkovní kluziště před zimním stadionem.
 • Vytvořit využívanou zónu pro in-line bruslaře, cyklisty, běžce a chodce v úseku Brusírna – Komora.
 • Realizovat dlouho zanedbávaný systém cyklotras a provést i opravy stávajících lesních úseků – podél řeky a v oblasti u Knížecího rybníka.

 

CHCEME:

 • Jasně pojmenovat priority podpory sportu. Nebát se nahlas říci, že fotbal a hokej byly, jsou a budou sporty, do kterých město bude investovat nejvíce na základě jejich výkonnosti i společenské a politické poptávky.
 • Obdobně čitelně vymezit podporu dalších sportů, respektovat jejich danou úroveň, zamezit tomu, aby jejich podpora závisela na tom, „co zbyde z fotbalu a hokeje“.
 • Podpořit opravdu významné počiny aktivními granty a nedrobit prostředky alibistickým systémem „všechno všem“.
 • Dokončit rekonstrukci prostoru bývalé Sokolské plovárny.
 • Podporovat proměnu fotbalového stadionu v Kvapilově ulici pro potřeby druholigové soutěže v režii fotbalového klubu.
 • Zrekonstruovat zázemí a tribunu atletického stadionu Míru.
 • Hledat možnosti financování pro záměr výstavby propojení plaveckého a atletického areálu, rozšířit zázemí pro soustředění a tréninkové pobyty vrcholových sportovců.
 • Zahájit přípravu, případně realizaci rozšíření vnitřního plaveckého stadionu o další bazén pro relaxaci a vodní cvičení s doplňkovými tryskami, protiproudy, provzdušňováním apod.
 • Opravit objekt Elektrocentrály v Dobrovského ulici pro potřeby krátkodobých výstav, literárních akcí či uměleckých dílen.
 • Hledat vhodný způsob financování a úhrady provozních výdajů po zamýšlenou rekonstrukci bývalé Křižíkovy elektrárny u řeky. Teprve následně přistoupit k realizaci.
 • Pomoci v realizaci záměru „Muzea vody na Táboře“ (Jordán).

 

 

13. Vzdělávání

Město je zřizovatelem předškolních a školních zařízení, a musí se proto poctivě snažit o vylepšení technického stavu budov a jejich vybavení. Nemělo by rezignovat na snahu o rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělání. Podpora technických oborů se může pozitivně projevit na trhu pracovních příležitostí.

 

PODAŘILO SE:

 • Kontinuálně financovat stavebně technický stav školských budov i předškolských zařízení.
 • Podpořit dotačním systémem provoz jeslí.
 • Mít pod kontrolou současnou i budoucí kapacitu mateřských škol dle předpokládaného populačního vývoje.
 • Zvýšit ročně o cca 25 mil. částku investic pro renovaci základních škol.
 • Udržovat kontakt s vysokými školami a jejich pracovišti v Táboře.
 • Koaličně podpořit vznik fondu pro talentované žáky a studenty.

 

CHCEME:

 • Pokračovat v postupné přípravě a renovaci dalších základních škol finanční investiční podporou – (ZŠ Husova, Světlogorská, Mikuláše z Husi, Měšice, MŠ Sokolovská, Kollárova a další).
 • Podporovat existenci soukromých škol a předškolních zařízení na území města formou nalézání vhodných prostor či smluvních garancí při žádostech o dotace.
 • Podporovat studijní obory, které odpovídají potřebám trhu, zejména vzdělání technického zaměření.
 • Rozvíjet mimoškolní aktivity jako prevenci negativních sociálněpatologických jevů.

 

14. Může být i nemusí – něco k popřemýšlení (inspirace pro budoucnost)

 • Holečkovy sady – lanové centrum, horolezecká stěna
 • Městské muzeum se síní slávy významných rodáků či osobností
 • Wakeboard – vlek na vodní hladině  (viz ATC Karvánky)
 • Mobilní letní pétanque
 • Minigolf, pip pat
 • Mobilní zimní kluziště
 • Expozice na vodě– viz nedaleký rakouský Schrems
 • Rybník volného tvaru v areálu Komory na pozemcích města
 • Sochy z ledu – dílna , výstava.

 

Děkujeme za pozornost a přejeme šťastnou volbu.

Váš Tábor 2020.

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás