Co je za námi, co se podařilo

Ke stažení ve formátu PDF zde.

 

Předstupujeme před vás již podruhé za sebou v pozici těch, kteří se v uplynulém období významně podíleli na řízení města.  Bylo by jednoduché vyjmenovat pouze úspěchy. Poctivé je říci, že vše, co se ve správě a rozvoji města událo, bylo dílem demokratického hlasování a rozhodování většiny. A to platí jak pro ty úspěchy tak i průšvihy. Můžeme polemizovat o tom, do jaké míry se každý jednotlivý politik v dané věci angažoval, jasné však je, že  bez podpory ostatních by veškeré úsilí bylo marné. 

Za nás říkáme –  vše, do čeho jsme investovali svůj um, čas a vůli, jsme činili v dobré víře, snažili jsme se nepolitikařit a nehandlovat. Nelhali jsme vám a špatné zprávy říkali na rovinu.  Nezříkáme se odpovědnosti za chyby, ale zároveň je zřejmé, že mnoho věcí se podařilo.

 

 1. Průhlednost a otevřenost samosprávy

 

Podařilo se:

 • Zveřejňovat projednávané materiály a hlasování nejen zastupitelstva ale i rady města.
 • Vysoutěžit nového tvůrce a dodavatele radničních novin.
 • Opakovaně uspět v hodnocení „Přívětivý úřad“ měst Jihočeského kraje, „Zelená informacím“, „ Komunikující město“.
 • Udržet rámec počtu zaměstnanců na úřadě navzdory velkému nárůstu agendy veřejné správy. Provést výběrová řízení na jednatele obchodních společností stoprocentně vlastněných městem.
 • Pořádat veřejná tematická diskuzní fóra – Fórum zdravého města, Fórum mladých.
 • Nastartovat internetová fóra – diskuzní fórum, aplikaci Dej tip, hlášení závad přímo na web Technických služeb, aktivně komunikovat na facebookovém profilu města.
 • Uskutečňovat osobní setkávání – projednávání záměrů města – úpravy zeleně, rekonstrukce Budějovické ulice, hnízdění havranů v obydlených částech města, zpracování hlukového modelu, studie rozvoje veřejných prostranství, účast na jednáních výborů příměstských částí.
 • Inovovat a rozšířit informační kanály – nový turistický web s kalendářem kulturních a společenských akcí, aktualizovat webové stránky města (oceněny jako 3. nejlepší v ČR).
 • Zvýšit úroveň informování obyvatel – Index participace na 33. místě ze 150 měst v republice.

 

 1. Rozvoj města, investičně – stavební strategie

 

Podařilo se:

 • Provést revitalizaci Holečkových sadů.
 • Dokončit kultivaci nábřeží Lužnice s vybudováním protipovodňové stěny způsobem blízkým přírodě, s vegetací a

stezkou pro pěší a cyklisty (ocenění: Vodohospodářská stavba roku, Presta jižní Čechy).

 • Významně investovat do školních budov. Bylo dokončeno zateplení ZŠ Zborovská, provedeny stavební úpravy ZŠ na nám. Mikuláše z Husi,  proběhla zásadní rekonstrukce naší největší školy v  Husově ul., investovalo se do úpravy nástavby školy v Měšicích.
 • Provést kompletní rekonstrukci ulice Dukelských bojovníků.
 • Zachránit chátrající budovu Křižíkovy elektrárny u Lužnice.
 • Zkultivovat sportovně relaxační území v prostoru bývalé Sokolské plovárny, poskytnout veřejnosti bezplatně letní „Jordánskou pláž“.
 • Nalézt shodu na budoucí podobě Budějovické ulice.
 • Získat dotační prostředky a zahájit stavbu lávky pro pěší u Černých mostů.
 • Získat dotační prostředky a zahájit obnovu národní kulturní památky Stará radnice (Husitské muzeum).
 • S pomocí dalšího dotačního titulu zásadně inovovat technologii a posílit kapacitu městské čistírny odpadních vod.
 • Dokončit přípravu úplné rekonstrukce sportovní haly u stadionu Míru.

 

 1. Finance a majetek města

 

Podařilo se:

 • Rozvážně hospodařit a v dobrých časech myslet i na ty špatné.
 • Snížit zadlužení města z 215 mil. Kč na 91 mil. Kč.
 • Vytvořit za čtyřleté období přebytek rozpočtu ve výši 220 mil. Kč.
 • Investovat do oprav majetku  415 mil. Kč.
 • Navýšit výdaje do sportu, školství a kultury o více než 10%.
 • Zabránit nesystémovému utrácení veřejných prostředků pro krátkodobé populistické cíle.
 • Aktivně vymáhat dluhy z pronájmu nebytových i bytových prostor.
 • Uspořit ročně 1,2 mil. Kč díky novým instalacím LED osvětlení.

 

 1. Doprava

 

Podařilo se:

 • Připravit k realizaci další parkovací místa v oblasti Větrov, Chýnovské, Vožické a Světlogorské ulice a pod vodopádem.
 • Rozšířit bezplatnou parkovací zónu v oblasti za nádražím ČD.
 • Provést výměnu parkovacích automatů s možností úhrady pomocí SMS nebo platební karty.
 • Rozšířit počet osvětlených přechodů pro chodce.
 • Upravit organizaci dopravních opatření na Křižíkově náměstí ve prospěch jeho lepší průjezdnosti.
 • Připravit a zahájit rekonstrukci Budějovické ulice.
 • Jednáním s ministerstvem dopravy zajistit nezpoplatnění úseku D3 mezi přípojkami silnice I/19 od Zárybničné Lhoty, resp. Všechova.
 • Ve spolupráci s Jihočeským krajem připravit stavbu přeložky Chýnovská – Vožická.
 • Provést propojení Větrov a Horek pro pěší a cyklisty samostatnou stezkou.
 • Nastavit atraktivnější tarifní podmínky pro uživatele veřejné hromadné dopravy.
 • Úspěšně projít procesem výběrového řízení na provozovatele MHD pro další desetileté období.

 

 1. Životní prostředí, zeleň, veřejný prostor, Zdravé město Tábor

 

Podařilo se:

 • Aktivně vystupovat proti vzniku černých skládek – facebooková kampaň a cílené akce na konkrétních místech. Osadit „antivandal“ koše na nábřeží Jordánu, revitalizovat prostory Popraviště, zajistit denní úklid Husova parku.
 • Věnovat náležitou péči hřbitovním prostorům, zajistit generální opravy dětských hřišť a pískovišť (6 mil. Kč).
 • S dotační pomocí rozšířit stanoviště na třídění odpadu, nabídnout veřejnosti nedělní provoz sběrného dvora Klokoty.
 • Zpracovat studie: Koncepce zeleně, Hlukový model města, Aktualizace plánu na zlepšování kvality ovzduší.
 • Instalovat další podzemní kontejnery v exponovaných místech města.
 • Pomocí úspěšně čerpaných dotací modernizovat veřejné osvětlení LED zářivkami,
 • s cílem úspor energie a snížení světelného smogu.
 • Prosadit nákupy nízkoemisních automobilů a ekologicky poháněných strojů pro péči o městský veřejný prostor.
 • Organizovat kampaně Den Země, Dny zdraví, Týden udržitelného rozvoje, Den bez úrazů a Ukliďme Česko se zapojením místních spolků a institucí z oboru.
 • Navázat úzký kontakt s koordinátory environmentální výchovy na školách, pořádat pravidelné vzdělávací akce.

 

 1. Bydlení

 

Podařilo se:

 • Udržet pravidlo: Co se z bytů vybere, to se do nich i vrátí.
 • Investovat do bytových domů a bytů – za poslední čtyři roky cca 200 mil. Kč.
 • Aktivní prací v terénu snížit objem pohledávek v městských bytech.
 • Úspěšně žádat o dotace pro zateplení domů a výměnu oken.
 • Optimalizovat personální politiku společnosti Bytes, rozšířit okruhy jejích činností.
 • Připravit podmínky pro budoucí zlevnění tepla.

 

 1. Příměstské části

 

Podařilo se:

 • Průběžně spolupracovat s jednotlivými osadními výbory, podporovat financování jejich provozu.
 • Zajistit vhodný prostor pro aktivity výboru části  Hlinice.
 • Vybudovat hřiště v Zárybničné Lhotě, Smyslově a získat pozemky pro hřiště v Náchodě.
 • Vybudovat chodníky a autobusové zastávky s veřejným osvětlením v Zárybničné Lhotě.
 • Realizovat stezku pro pěší a cyklisty mezi Horkami a Větrovy.
 • Postavit 3 nové zastávky MHD v Čelkovicích.
 • Provést pěší propojení Čelkovic od Lázní k zastávce MHD Pintovka.
 • Zahájit stavbu parkoviště u hřiště na Větrovech.
 • Dokončit výstavbu chodníku a veřejného osvětlení podél silnice I/19 ve Všechově.
 • Zrealizovat zastávku ČD v Měšicích, ve spolupráci s Českými drahami a Jihočeským krajem.
 • Zrekonstruovat profil Míkovy ulice v Měšicích.
 • Připravit stavbu parkovacího pruhu na Chýnovské ulici v Měšicích.
 • Vybudovat chodník a autobusovou zastávku na Vožické ulici v Čekanicích.

 

 1. Sociální politika

 

Podařilo se:

 • Posílit rozpočtovou kapitolu pro neziskové organizace, zabývající se sociálními službami.
 • Podpořit vznik Family a Senior pointu, informačního místa pro rodiny i seniory.
 • Zajistit realizaci bezbariérového vstupu na městský úřad na Žižkovo náměstí čp 2.
 • Rozšířit nabídku grantů kulturních a relaxačně – kondičních projektů.
 • Podpořit fungování hospicového zařízení na území města.
 • Dotačně podporovat existenci soukromých jeslí na území města, aby rodiče měli výběr a také víc prostoru pro přípravu na návrat do práce.
 • Zrealizovat architektonickou soutěž a připravit projektové řešení Centra pro seniory.

 

 1. Bezpečnost města

 

Podařilo se:

 • Přiblížit lidem výkon hlídek městské policie v jednotlivých částech města.
 • Přispět k pochopení práce městské policie formou dnů otevřených dveří, besed ve školách či nejrůznějších soutěží s asistencí strážníků.
 • Setrvale monitorovat chování tzv. osob bez přístřeší, být v kontaktu s terénními pracovníky a Policií ČR.
 • Mírnit negativní dopady bezdomovectví prostřednictvím přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu ve vybraných částech města.
 • Dosáhnout efektivní spolupráce městské policie s táborskými základními školami.

 

 1. Cestovní ruch a kultura

 

Podařilo se: 

 • Zabezpečit důstojnou připomínku výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v roce 2015.
 • Přistoupit k opravě zásadních památkových objektů ve městě (Bechyňská brána, Stará radnice).
 • Navázat úzkou spolupráce s turistickou oblastí „Toulava – od Tábora až k nám“, zejména v oblasti propagace a marketingu města.
 • Zajistit moderní vícejazyčný turistický web visittabor.eu (v sezoně až 23 tisíc návštěv za měsíc).
 • Udržovat setrvale vysokou úroveň služeb Infocentra.
 • Navýšit objem finanční spoluúčasti města na podporu mimořádných aktivit kultury a cestovního ruchu – Festival vína, Pivní slavnosti, Tabook, Klasici na Střelnici, Bohemia Jazzfest.
 • Rekonstruovat a oživit objekt „Trafačky“ (elektrocentrála u Jordána) pro potřeby kulturního života ve městě.
 • Rekonstruovat hudební oddělení knihovny a hvězdárnu, spustit celoroční program Vesmírný Tábor, zřídit „knihobudku“ na náměstí TGM.
 • Ve spolupráci se školami rozšířit vzdělávací aktivity, účastnit se projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů.
 • Vytvořit nové programy pro veřejnost – Loutkohrátky, Šansonové večery.
 • Zpracovat participativní metodou Koncepci rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře.

 

 1. Podnikání

 

Podařilo se:

 • Zajistit transparentní výběrová řízení, u kterých si je soutěžitel jistý, že nejde do předem prohraného boje.
 • Efektivně komunikovat se soukromými investory při společných akcích.
 • Využít městský web pro zveřejňování veškerých údajů a smluv na podporu transparentnosti všech zakázek.
 • Zabezpečit financování základní infrastruktury průmyslové zóny Vožická.
 • Zjednodušit proces povolování restauračních předzahrádek.

 

 1. Sport

 

Podařilo se:

 • Navýšit prostředky na sport ze 187 mil. na 206 mil. Kč ( 2015-2018).
 • Zahájit práce na rekonstrukci plaveckého stadionu.
 • Zajistit přípravu rekonstrukce haly u stadionu Míru, alokovat finanční prostředky na stavbu.
 • Účinně pomoci konsolidovat financování hokejového oddílu.
 • Otevřeně hovořit o financování fotbalu, a nebát se hlasovat podle svého přesvědčení.
 • Aktivně prosadit návrh na vklad 10 mil. Kč dotačních prostředků pro dostavbu stadionu Kvapilka.
 • Zahájit postupnou renovaci stadionů Svépomoc a Viktorka.
 • Podpořit kondiční i výkonnostní úroveň širokého spektra jednotlivých sportů.

 

 1. Vzdělávání

 

Podařilo se:

 • Zásadním způsobem investovat do rekonstrukcí a oprav škol ZŠ Husova, ZŠ Zborovská a ZŠ Měšice.
 • Provést výběrová řízení na ředitele škol a školek, jimž skončil šestiletý mandát.
 • Podpořit vznik pozice speciálního pedagoga na ZŠ Mikuláše z Husi.
 • Navýšit dotace do školství o 6% na částku 207 mil. Kč (za období 2015-2018).
 • Podpořit dotačním systémem provoz jeslí (pro děti do 3let).
 • Podporovat rozmanitost nabídky vzdělávání, včetně soukromých škol.

 

 1. Chytré město Tábor

 

Podařilo se:

 • Sestavit pracovní tým vlastních odborníků vedených starostou města.
 • Využít zkušeností z jiných měst (např. Písek, Kolín, Plzeň) a zpracovat základní koncepční materiál.
 • Zpracovat důslednou analýzu vlastních příležitostí a potřeb i odmítnout technologie a nápady pro Tábor nevhodné.
 • Vyhotovit dokument „Tábor – chytré město s tváří – dokument využití moderních technologií pro udržitelný rozvoj města“. Projednat jej v orgánech města a navázat kontakty v oboru na krajské i celostátní úrovni.
 • Získat dotaci na odbornou oponenturu a konzultaci.