Volební program hnutí Tábor 2020

 „Energie pro úspěšné město“

 

Ke stažení ve formátu PDF zde.

 

Vážení spoluobčané,

naše hnutí má ve svém názvu významný letopočet. Pojďme tedy vstoupit do období, v němž si připomeneme 600 let existence města Tábora, pojďme společně dál.  Přijměte tento volební program jako další vizi. K tomu, abychom ji prosazovali a uváděli v život, nám můžete dát oprávnění pouze vy svými hlasy.

 

 1. Průhlednost a otevřenost samosprávy

 

Občan má právo na kvalitní úřední servis a úplné informace o činnosti samosprávy.

 

Chceme:

 • Pokračovat v podpoře grantových programů podporujících spolkový život.
 • Důsledně střežit provozní rozpočet města.
 • Udržovat aktivní kontakt s partnerskými městy.
 • Přejímat dobrou praxi jiných měst a využívat podněty ze soutěže Přívětivý úřad.
 • V přemíře předpisů nacházet řešení, která nezatíží jak aparát radnice tak kapsy daňových poplatníků.
 • Přenášet jednání zastupitelstva on line.
 • Zavést a využívat inteligentní informační systémy pro komunikaci s obyvateli a při komunitní tvorbě městských koncepcí.
 • Setrvale udržovat všechny osobní i elektronické modely komunikace s veřejností.

 

 1. Rozvoj města, investičně – stavební strategie

 

Tradiční vlajková loď každé politické reprezentace.  Jde však většinou o strategii přesahující jednotlivá volební období. Měla by zde platit rozvaha, předvídavost a otevřená komunikace při rozhodování. Město není investiční společností, ale především místo k životu.

 

Chceme:

 • Provést úplnou rekonstrukci Budějovické ulice.
 • Dokončit obnovu národní kulturní památky Stará radnice.
 • Kompletně zrekonstruovat sportovní halu u stadionu Míru a pokračovat v přestavbě  plaveckého stadionu.
 • Zrealizovat parkoviště na Větrovech.
 • Po dohodě  vlastníků pozemků vyprojektovat a provést vycházkovou terasu „Jižní šanc“ ve svahu nad řekou Lužnicí, s obnovou a lepší údržbou sítě cest a pěšin.
 • Zrealizovat Centrum pro seniory.
 • Pokračovat v revitalizaci sídliště Nad Lužnicí.
 • Zahájit postupné zabydlování areálu „Dvorce“ (bývalých kasáren Jana Žižky), s investiční podporou technické infrastruktury ze strany města, ve spolupráci s architekty a soukromými investory.
 • Rozpracovat koncept „Chytrá čtvrť Dvorce“ v rámci praxe Smart Cities.
 • Zrealizovat vícepodlažní parkovací objekty na sídlišti Nad Lužnicí a v  oblasti nádraží.
 • Provést reprezentativní a důstojnou revitalizaci prostoru před nádražím ČD na vstupu do města Husovým parkem a jeho okolím.
 • V rámci územního rozvoje nalézt státní finanční zdroje, které umožní realizaci dopravních obchvatů příměstských částí Zárybničná Lhota a Všechov.
 • Využít areál bývalé školy ve Světlogorské ulici pro občanské spolky a iniciativy. Umožnit zde činnost organizací, které pomohou preventivně řešit negativní jevy soužití obyvatel sídliště formou vzdělávacích i volnočasových aktivit.
 • Podpořit existenci ZOO Větrovy na podkladě úspěšného projednání dodatku územního plánu.

 

 1. Finance a majetek města

 

Je správné, že vše, co se dotýká veřejných peněz, je předmětem veřejné soutěže a transparentnost se stala standardem.  Jakkoliv město není stavební firmou, má a musí se starat o svůj majetek a přitom nezapomínat na provoz, který zajistí jeho reprodukci a řádný stav. Dbejme na hospodárnou a obezřetnou strategii při sestavování a naplňování rozpočtů města.

 

 Chceme:

 • Pružně reagovat na komunální hospodaření podle republikové situace.
 • Nepřipustit schodkový rozpočet, nebýt na populistické vlně.
 • Pokusit se prosadit přísnější pravidla pro neplatící občany, v souladu s právními normami ČR.
 • Nepodléhat sportovní lobby, kdy výkonnostní sport válcuje ten kondičně-rekreační.
 • Investovat především tam, kde budoucí provoz každoročně nezatíží provozní výdaje města.
 • Udržet současný trend stop stavu cen vodného a stočného, při řádném splácení dlouhodobého úvěru i plnění zákonem stanovené povinné údržby a obnovy vodohospodářského majetku.
 • Nepodlehnout tlaku a rozvojové městské peníze neprojídat ve spotřebě.
 • Vytvořit model financování města i bez prodeje majetku, neboť ten se již blíží ke svému závěru.

 

 1. Doprava

 

Nikdy nebude možné beze zbytku vyhovět všem motoristům, chodcům a cyklistům najednou, vždy se bude jednat o hledání kompromisu. Tranzitní doprava musí ven z města a tu vnitroměstskou čeká hledání alternativ v rozumné a realistické míře. Nedostatečné parkovací kapacity jsou hrozbou dalšího rozvoje města. Nové plochy se budou obtížně hledat a bude nezbytné přistoupit k navýšení kapacity některých stávajících parkovišť cestou vícepodlažních parkovacích objektů.

 

 Chceme:

 • Usilovat o pokračování přípravy dopravních priorit, které musí být krajskou investicí: přivaděč Tesco – Slapy s přemostěním Lužnice (jižní obchvat města) a dále severovýchodní propojení ulic Chýnovská – Vožická  – silnice I/19 od Písku  – s připojením na dálnici D3.
 • Provést další etapy rekonstrukce Budějovické ulice.
 • Pokračovat v aktivitách, které povedou k dokončení dopravního propojení Tesco – Kaufland na sídlišti Nad Lužnicí.
 • Hledat a realizovat nové parkovací prostory na sídlišti Nad Lužnicí, zejména v jeho spodní části.
 • Vypořádat s Jihočeským krajem převod dopravního skeletu uvnitř a vně města, tj. narovnat současný stav, kdy část silnic uvnitř města vlastní Jihočeský kraj, což mnohdy komplikuje různá rozhodování o údržbě či opravách.
 • Navýšit kapacitu parkovacích prostorů pro oblast Starého města – vypsat architektonickou soutěž vícepodlažního parkingu u pivovaru se zakomponováním zastávky a obratiště zájezdových autobusů.
 • Realizovat návrh dopravního přístupu ke klášteru Klokoty, včetně obratiště autobusů MHD.
 • Pokračovat v osvětlování vybraných přechodů pro chodce.
 • Pokračovat v budování cyklotras, s prioritou alternativních cest do zaměstnání z příměstských částí.
 • Zavést dynamický systém parkování na vybraných parkovištích.
 • Zavést bezkontaktní systém plateb v autobusech MHD.
 • Zavést inteligentní informační systémy na podporu městské mobility.

 

 1. Životní prostředí, zeleň, veřejný prostor, Zdravé město Tábor

 

 Vše, co je v prostoru kolem nás, určuje kvalitu života. Na životní prostředí se klade stále větší důraz, ale každý máme jiné priority. Základem je však dodržování pravidel, otevřený přístup k informacím, vzájemná solidarita a ohleduplnost. Nechceme se prosazovat radikálními kroky. Chceme v souladu s názory občanů vylepšovat společně sdílený veřejný prostor.

 

 Chceme:

 • Realizovat protipovodňová opatření na levém břehu Lužnice od čelkovického mostu k Lázním.
 • Provést revitalizaci údolí pod rybníkem Komora na sídlišti Nad Lužnicí.
 • Sledovat kvalitativní ukazatele toků v povodí nádrže Jordán, podporovat jejich zlepšení, vybudovat srážecí stanici fosforu.
 • Stanovit postup města v nakládání s komunálním odpadem výhledově po roce 2023 ve spolupráci se sousedními městy.
 • Účinně bránit vzniku černých skládek, sankcionovat původce.
 • Věnovat péči městskému interiéru, podporovat vznik nových výtvarných děl ve veřejném prostoru.
 • Navýšením poplatku alespoň částečně narovnat schodek financování odpadového hospodářství.
 • Dbát na řádný stav městských lesních cest, parků a hřbitovů, včetně jejich potřebného rozšíření.
 • Realizovat veřejnou vodohospodářskou infrastrukturu v Hlinici a Stoklasné Lhotě.
 • Zahájit práce na realizaci „Jižního šance“ pod Parkány a v odpočinkové zóně Čekanice.
 • Připravit koncepční materiál o možnostech vnitroměstské rekreace pro táborské obyvatele i turisty.
 • Naplňovat kritéria tzv. Místní agendy 21 (udržitelného rozvoje) dle potřeb obyvatel a s jejich zapojením.
 • Revitalizovat a oživit lesopark Pintovka.

 

 1. Bydlení

 

Město stále vlastní zásadní počet bytů, na jejichž rekonstrukce vynakládá nemalé prostředky. Jeho úkolem je obnova bytového fondu, ponechání si optimálního počtu bytů s přihlédnutím na sociální potřeby obyvatel. Současně však nechceme vytvářet izolovaná ghetta.  Je nezbytné stále dbát na udržení transparentního systému přidělování bytů. Starost o čistotu a zeleň – i to je součást kvalitního bydlení.

 

Chceme:

 • Konkurenceschopnou cenu tepla jako klíčové téma pro nejbližší budoucnost. Tvrdé, ale poctivé vyjednávání s teplárnou.
 • Dále aktivně pracovat na strategii stabilizace dodávek tepla s akcentem na snížení jeho ceny.
 • Po zateplení panelových domů následně investovat i do jejich vybavení.
 • Postupně inovovat vozový park Technických služeb pro zvýšení efektivity úklidu města a údržby zeleně.
 • Postoupit dál ve výměně diodového veřejného osvětlení k LED technologii.
 • Monitorovat energetickou náročnost městských budov a provozů, s cílem úspor.

 

 1. Příměstské části

 

Náchod, Horky, Čelkovice, Hlinice, Stoklasná Lhota, Větrovy, Zárybničná Lhota, Měšice, Záluží, Smyslov, Všechov, Zahrádka – to vše je také Tábor. Jednotlivé zóny s odděleným zastavěným územím mají své specifické problémy, a ty nejsou o nic menší, než má „velký Tábor“. Rozhodně si zaslouží stejnou péči a stejnou pozornost.

 

Chceme:

 • Zvýšit přípustným dopravním značením ve všech příměstských částech míru bezpečnosti na hlavních

dopravních tazích a zajistit potřebnou dopravní obslužnost MHD.

 • Zajistit bezpečný režim na silničním křížení Průhon – Svatá Anna (čtyřpruh I/3).
 • Řešit majetkové vztahy a zahájit první etapu odpočinkové zóny Čekanice podle pořízené studie.
 • Hájit ochranu satelitních lokalit, zejména Čekanic a Měšic, před negativními dopady těžké tranzitní dopravy.
 • Ne věznici na Všechově.
 • S dotační podporou připravit a realizovat vodovod a kanalizaci v Hlinici a ve Stoklasné Lhotě.
 • Bezpečný přejezd pro cyklisty přes trať ČD na Krásné vyhlídce (Horky).
 • Propojit stezkou pro pěší a cyklisty průmyslovou zónu na Vožické a Čekanice podél Soví ulice.
 • Propojit obdobně Všechov a Pražské předměstí, Radimovice a Větrovy, Záluží s Blanickým předměstím.
 • Zhotovit přechod pro chodce na Benešovské ulici v Náchodě.
 • Provést stavební úpravy hasičské zbrojnice v Náchodě.
 • Dokončit chodník v Jesenského ulici v Čekanicích.
 • Zrekonstruovat místní komunikaci ve Všechově.
 • Kondiční sportoviště v Čelkovicích pro děti i dospělé.

 

 

 1. Sociální politika

 

Žijeme v uspěchané době plné společenského tlaku na výkon, v čase moderních technologií a nástrah příliš jednoduchých řešení při finančních potížích (dluhové pasti). Pro to vše ale nesmíme zapomínat na ty, kteří potřebují naši pomoc a solidaritu.

 

Chceme:

 • Realizovat objekt Domova pro seniory a centra pečovatelských služeb.
 • Podpořit projekty zaměřené na rodiny s dětmi.
 • Dále rozvíjet spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti sociálních služeb na bázi komunitního plánu.
 • Zlepšit systém letní nabídky mateřských škol – přehlednost, možnost online přihlašování, systém „střídavé péče“ – děti chodí celé léto do jedné MŠ a střídá se personál .
 • Podporovat projekty přispívající k integraci duševně nemocných do života většinové „zdravé“ populace.
 • Podporovat vzdělávací i kondiční aktivity seniorů, jejich plnohodnotné začlenění do života ve městě.
 • Podpořit terénní práci s klienty tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Sledovat jejich vlastní náměty a vycházet jim vstříc.
 • Pokračovat v trendu „město Tábor bez bariér“.

 

 1. Bezpečnost města

 

Index kriminality Táborska vykazuje nižší hodnotu než okolní územní obvody našeho kraje, podobně příznivé je to i v celostátním srovnání. To však nesmí být důvodem k uspokojení a nečinnosti. Naopak. Žijeme ve vysoce urbanizovaném, globalizovaném prostředí s vyšší mírou sociální nerovnosti. Objevují se nové jevy, které generují ohrožení bezpečnosti obyvatel – bezdomovectví, xenofobie, kyberkriminalita či modifikovaná drogová problematika. Základem bezpečného města Tábor nemůže být jen výkon činnosti městské policie ale také úzká spolupráce s Policií ČR, dalšími složkami Integrovaného záchranného systému a samozřejmě i s obyvateli města.

Chceme:

 • Posílit výkon dohledu městské police v místech s vyšší koncentrací problémových osob (nádraží, sídliště).
 • Efektivně využívat institutu zákazu pobytu v odůvodněných a prokazatelných případech.
 • Trvale zajistit přítomnost strážníků na rizikových silničních přechodech u škol.
 • Setrvale vymáhat dodržování parkovacích pravidel.
 • Posílit stav městské policie o další dva strážníky.
 • Využívat moderní komunikační prostředky (chytré telefony, internet) pro efektivní a rychlou komunikaci mezi obyvateli města a dispečinkem městské policie.

 

 1. Cestovní ruch a kultura

 

Tábor – to jsou samozřejmě husité. Nesmí ale zůstat jen u toho, moderní turistický marketing musí být všestranný a pestrý, provázaný s aktivní kulturou. Turistu musí nasát atmosféra, kavárny s předzahrádkami, dobrá gastronomie, umělecká představení, malé koncerty, nejrůznější expozice, možnost aktivního kondičního vyžití ve městě i jeho blízké přírodní kulise. Vstupujeme do období, kdy si Tábor bude hrdě připomínat 600 let své existence, to je výjimečná příležitost jeho zviditelnění zejména na poli kultury a cestovního ruchu.

 

Chceme:

 • Připravit důstojné oslavy šestistého výročí založení města Tábora.
 • Zpracovat koncepci rozvoje cestovního ruchu Tábora v souladu s Koncepcí rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře a s plány Jihočeské centrály cestovního ruchu a turistickou oblastí Toulava.
 • Zaměřit adresněji cestovní ruch na tři oblasti – Kulturní dědictví a historie v zrcadle 600 let města, Tábor přátelský rodinám s dětmi, Tábor gastronomický.
 • Oživit Křižíkovu elektrárnu pro potřeby kultury a cestovního ruchu ve městě.
 • Zdokonalit transparentní systém podpory akcí tvořících základ kulturní značky Tábora, restrukturalizovat grantový program (víceleté programy, tematické programy k výročím, posílení odbornosti hodnotitelů).
 • Uvést v život návrhy Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře. Nadále podporovat rozvinutou živou kulturu ve městě.
 • Posílit roli odboru kultury na poli koncepčním a koordinačním, vzdělávacím a osvětovém.
 • Zintenzivnit spolupráci v oblasti propagace v rámci trojměstí Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, s regionem Toulava i s Jihočeským krajem.
 • Dále rekonstruovat městskou knihovnu do podoby moderního bezbariérového veřejného kulturního prostoru přístupného všem obyvatelům.
 • V zastupitelstvu zahájit debatu o možné transformaci odboru kultury na samostatný subjekt.

 

 1. Podnikání

 

Pomáhat a nepřekážet – toto heslo jsme si předsevzali již v minulém období  – a není důvod ho měnit. Město a úředníci by se měli snažit být jakýmsi servisem pro podnikatele, neklást jim zbytečné byrokratické překážky a naslouchat jim. Ne vždy je to možné a ne vždy to město umí, ale slovo „nejde“ by mělo být až tím posledním řešením.

 

Chceme:

 • Sekundární podporu podnikání vytvořením dostatečné kapacity parkovacích míst.
 • Výstavbou technické infrastruktury podpořit spolupráci se soukromým sektorem.
 • Vystupovat setrvale korektně vůči stavebním firmám, ale současně neuhýbat při problémech.
 • Podporou kultury a cestovního ruchu napomáhat ke stabilitě ubytovacích a gastronomických zařízení.
 • Být partnerem novým investorům, ale současně prosazovat zájmy obyvatel.

 

 1. Sport

 

Sport je věčný, stejně  jako diskuse o něm. Jedni chtějí vidět v Táboře ligové zápasy, druzí si jen tak kopnout na louce do míče nebo si dojít zaběhat. Najít správnou proporci je a bude těžké. Ambicí města by mělo být rozdělování prostředků v takové míře, která nebude poplatná sportovním lobbistům, neuškodí rekreačním sportovcům a podpoří odhodlání se hýbat. Přitom nesmíme zapomínat na údržbu ploch a prostor pro příležitostné kondiční sportování všech generací.

 

Chceme:

 • Pokračovat v projektu dostavby plaveckého stadionu s návazným financováním.
 • Provést úplnou rekonstrukci sportovní haly u stadionu Míru.
 • Pro cyklisty jako účinnou dopravní alternativu zrealizovat propojení průmyslové zóny na Vožickéulici podél Soví ulice s Čekanicemi,  Všechova s Pražským  předměstím,  Radimovic s Větrovy a Záluží s Blanickým předměstím.
 • Podpořit rozšíření nabídky kondičních volnočasových aktivit v oblasti Komory.
 • Najít způsob financování zvláštních zón pro rekreační pohyb.
 • Zbudovat v areálu Pintovka single-track pro děti i zdatné cyklisty.

 

 1. Vzdělávání

 

Město, jako zřizovatel předškolních a školních zařízení, má za povinnost se pečlivě starat nejen o stav budov  ale i o budoucí vize školství na území města. Nemělo by rezignovat na snahu o rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělání.

 

Chceme:

 • Pokračovat v investicích do oprav budov základních škol.
 • Rozvinout debatu o vysokoškolském vzdělávání na území města
 • Neklást překážky vzniku alternativních školních zařízení.
 • Podporovat studijní obory, které odpovídají potřebám trhu, zejména vzdělání technického zaměření.
 • Napomoci vzniku hudební konzervatoře se zaměřením na obor populární zpěv a produkce
 • Rozvíjet mimoškolní aktivity jako prevenci sociálněpatologických jevů.

 

 1. Chytré město Tábor

 

Koncept Smart City (Chytré město) je současný a v řadě evropských měst zaváděný trend, který maximálně využívá moderních technologií k ovlivňování kvality života v daném lidském sídle tak, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov atd.). Oproti běžnému plánování a provozu městských agend Smart City přináší také zjednodušení procesu zapojení odborné i široké veřejnosti pomocí elektronických nástrojů. Koncept Smart City může být teoretické dílo plné vzletných a odborných pojmů či neufinancovatelných strategií. Také to ale může být nástroj vícefunkčního a přitom dostupného a srozumitelného servisu pro obyvatele našich sídel. Nesmí se z toho vytratit člověk jako určující individualita a konečný „konzument“.

 

Chceme:

 • Dopracovat dokument „Tábor – chytré město s tváří“ s využitím odborné oponentury.
 • Provázat strategii Tábora s národní koncepcí Smart Cities a s pravidly evropských i národních dotačních podpor.
 • Uzavřít připravované memorandum o spolupráci s Jihočeským krajem, Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a se sdružením Czech Smart City Cluster (CSCC – sdružení spojující zástupce obchodu, akademického světa a odborné veřejnosti).
 • Postupně budovat tyto základní pilíře chytrého města Tábor :
  1. Městská mobilita (doprava v pohybu i klidu, bezbariérovost, MHD, alternativní pohony, dopravní situace).
  2. Energetika a služby (ekologie, úspory – včetně optimalizace provozu vodovodů, kanalizací a veřejného osvětlení).
  3. Integrovaná infrastruktura a ICT (přenosy dat, platby, monitoring poruch, odpady, bezpečnost, krizové stavy, ochrana majetku, komunikace s občany).
  4. Městská komunitní tvorba (společná tvorba rozvojových dokumentů, kultura, cestovní ruch, návštěvnost města, jeho PR a pověst).
  5. Příležitost pro další projekty, např. Dvorce (bývalá kasárna J. Žižky).